GDPR - INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Informace pro klienta o zpracování osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů (advokát):

Advokátní kancelář Kučera a Truschinger s.r.o.
se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno
IČ: 06719856
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 513 034 833

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Jsme mladou a dynamickou advokátní kanceláří, která poskytuje služby v širokém spektru odvětví platného práva. 
Působíme na celém území České republiky od roku 2011.

Zajistíme Vám profesionální a všestrannou právní pomoc počínaje právním poradenstvím až po komplexní řešení složitých případů. Jsme schopni zajistit vysoce kvalitní právní servis a splnit tak všechny náročné požadavky firemní i soukromé klientely. Naši advokáti působí současně jako insolvenční správci.

V zájmu maximální spokojenosti našich klientů preferujeme flexibilní a invenční přístup k jednotlivým případům. Můžete se spolehnout na vysokou míru odbornosti, kvality a také na vysoce individuální přístup k Vašim potřebám a požadavkům. Stejnou samozřejmostí je patřičná míra diskrétnosti.

"Naší prioritou je poskytovat nadstandardní právní služby
za dostupných finančních podmínek."

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v širokém spektru právních odvětví, především se zaměřujeme na právo občanské, obchodní, pracovní, rodinné a insolvenční. Poskytovanými právními službami jsou zejména právní poradenství a konzultace, sepisování smluv, zastupování klienta při jednání s obchodními partnery či protistranou, právní zastupování v soudních, správních, exekučních či jiných řízeních. Dále poskytujeme ověřování pravosti podpisů, úschovu peněz a úschovu listin a cenných papírů.

Jsme schopni poskytovat právní služby také v jazyce anglickém a francouzském.

Vykonávané činnosti v jednotlivých oblastech:

Obchodní právo

 • Sepisování, připomínkování a kontrola smluv vznikajících v rámci podnikatelské činnosti a jejich dodatků;
 • zastupování při jednání s protistranou, vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou;
 • zastupování klientů v soudních i jiných řízeních;
 • vymáhání pohledávek;
 • zakládání obchodních korporací, zastupování v rejstříkovém řízení, převody podílů atd.;
 • příprava smluv a právních rozborů dle zadání klienta vyžadovaných při vzniku, správě a změnách obchodních korporací.

Občanské právo

 • Sepisování, připomínkování a kontrola občanskoprávních smluv a jejich dodatků (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, smlouva o nájmu atd.);
 • zastupování při jednání s protistranou, vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou;
 • zastupování klientů v soudních i jiných řízeních;
 • uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu, z bezdůvodného obohacení, z odpovědnosti za vady;
 • vymáhání pohledávek;
 • sepisování žalob, návrhů, řádných i mimořádných opravných prostředků (odpor proti platebnímu rozkazu, odvolání, námitky, dovolání atd.);
 • komplexní příprava dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí, včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy;
 • nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství;
 • nájmy a podnájmy prostor sloužících podnikání i jiných prostor;
 • realizace práv věřitelů vyplývajících ze zástavního práva k nemovitostem;
 • úprava smluv v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (nový občanský zákoník);
 • právní poradenství ohledně změn v právní úpravě po rekodifikaci soukromého práva.

Pracovní právo

 • Sepisování pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, výpovědí, okamžitých rozvázání pracovního poměru a dalších dokumentů;
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech týkajících se mzdových nároků a neplatných rozvázání pracovního poměru;
 • právní zastoupení ve sporech vycházejících z odpovědnostních vztahů a práva na náhradu škody;
 • poradenství týkající se mzdové problematiky a problematiky odstupného.

Rodinné právo

 • Úprava majetkových vztahů mezi manžely (předmanželské smlouvy, rozšíření či zúžení společného jmění manželů);
 • úprava poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné atd.);
 • zastupování v rozvodovém řízení, v řízení o určení otcovství atd.

Správní právo

 • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem (vklady, zápisy a výmazy práv);
 • přestupky (podání oznámení o přestupku, zastupování poškozeného/obviněného ze spáchání přestupku, sepis opravných prostředků);
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost);
 • zastupování před správními orgány (sepsání opravných prostředků - odvolání, návrh na přezkum, obnova řízení, rozklad);
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení;
 • poradenství ve stavebním řízení;
 • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl;
 • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn.

Sanační způsob řešení úpadku NEJEN pro nepodnikající fyzické osoby

Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku je nově zpřístupněno širšímu okruhu osob. Od 1. ledna 2014 mohou o řešení své tíživé finanční situace prostřednictvím oddlužení uvažovat také ti z Vás, kteří jsou podnikateli, neboť nově je stěžejním bodem povaha Vašich dluhů, tj. zda pochází z podnikatelské činnosti. Pokud tedy formálně podnikatelem jste, nemáte však z něj dluhy, můžete o svém oddlužení vážně uvažovat. Situace těch, jejichž dluhy jsou podnikatelského charakteru, je poněkud složitější, avšak nikoliv beznadějná. V takovém případě bude zapotřebí více aktivity z Vaší strany, zejména zahájení jednání s věřitelem oprávněným z podnikatelského dluhu za účelem získání jeho souhlasu s oddlužením. V případě, že se jedná o pohledávku zajištěného věřitele, není jeho souhlasu třeba.

A jaké s sebou přináší oddlužení vlastně výhody pro dlužníka?

 • Po zahájení insolvenčního řízení nelze provést exekuci na Váš majetek, tedy nelze například uskutečnit dražbu movitých a nemovitých věcí;
 • po splnění zákonných podmínek nemusíte splácet zbytek dluhů, který může činit až 70 % Vašich dluhů (a v případě souhlasu věřitele i více);
 • zastaví se navyšování dluhů o úroky z prodlení, sankce, náklady exekuce apod.;
 • dostanete možnost se svých stále narůstajících dluhů zbavit komplexně a jednou pro vždy, zároveň také získáte přehled o stavu a výši svých aktuálních dluhů;
 • nově se můžete jako manželé zbavit dluhů společně a znemožnit tak exekutorům zabavování a zpeněžování veškerého Vašeho majetku.
 • Jednoduše dostanete šanci na nový začátek a bude jen a jen na Vás, zda a jak ji využijete!

Pokud tedy při hledání vhodného způsobu, jak se zbavit dluhů, uvažujete o řešení Vaší finanční tísně právě oddlužením, neváhejte se na nás obrátit, neboť to, co pro Vás uděláme jako první, bude to, že na základě Vámi poskytnutých informací prověříme, zda je právě pro Vás oddlužení vhodný způsob.

Jaké informace pro oddlužení potřebujeme?

Abychom byli schopni přesně určit, zda je oddlužení vhodné právě pro Vás, je třeba nám předložit následující dokumentaci:

 • listiny dokládající aktuální výši Vašich dluhů, zejména úvěrové smlouvy, upomínky, soudní rozhodnutí, listiny týkající se nařízených exekucí atd.,
 • listiny dokládající výši Vašich současných příjmů, zejména aktuální výplatní pásky, výměr starobního a invalidního důchodu nebo jiné dávky, kterou pobíráte,
 • dále informace ohledně Vašeho majetku, zejména nemovitého,
 • a v neposlední řadě rovněž informace ohledně Vašeho rodinného stavu včetně Vašich vyživovacích povinností.

Přesný výpočet a sdělení, zda splňujete podmínky pro oddlužení, Vám budeme schopni poskytnout v co nejkratší době po obdržení výše uvedených podkladů. Teprve poté, co zjistíme, že podmínky pro schválení oddlužení splňujete, poskytneme Vám v této záležitosti další právní služby, a to zejména odborné zpracování a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Dále pro Vás dle domluvy zajistíme právní zastoupení i v dalším průběhu insolvenčního řízení, a to až do finálního rozhodnutí o schválení oddlužení.

Zjistíme-li, že podmínky pro oddlužení nesplňujete, případně že je tu jiný důvod, proč pro Vás oddlužení není vhodný způsob řešení, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Naše advokátní kancelář nabízí kvalifikované právní poradenství a další právní služby v oblasti insolvence. Skutečnost, že advokáti naší advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti jak z pozice insolvenčního správce, tak také z pozice asistenta soudce krajského soudu, je zárukou kvality a odbornosti nabízených právních služeb.

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, a to jak klientům, kteří jsou v pozici věřitele, tak klientům, kteří jsou v pozici dlužníka. Hledáte-li nejvhodnější řešení právě Vaší tíživé finanční situace, jste na správné adrese. Činnost insolvenčního správce vykonáváme v místě sídla, tj. v Brně. Úzce spolupracujeme s účetními a daňovými poradci, kteří se specializují na insolvenční řízení. Individuální přístup ke každému klientu, cena odpovídající rozsahu a složitosti poskytnutých služeb, jakož i zachování maximální diskrétnosti, jsou samozřejmostí.

 

Co nabízíme?

 • posouzení podmínek pro zjištění úpadku
 • posouzení podmínek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty
 • komplexní vyhotovení insolvenčních návrhů, a to jak dlužnických, tak věřitelských, včetně zastupování v insolvenčním řízení
 • tzv. osobní bankrot - zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení jak jednotlivců, tak manželů
 • zpracování přihlášky pohledávek věřitelů
 • poradenství v případě řešení úpadku dlužníka formou reorganizace
 • vyjednávání s dlužníky či věřiteli
 • zastupování insolvenčních věřitelů ve věřitelských výborech či zastupování v incidenčních sporech
Pracujeme mimo jiné pro
Náš tým je tu pro Vás
JUDr. Tomáš Truschinger
JUDr. Tomáš Truschinger
ADVOKÁT A INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JUDr. Lukáš Kučera
JUDr. Lukáš Kučera
ADVOKÁT A INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Markéta Štálíková
Mgr. Markéta Štálíková
advokátní koncipientka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lucie Burešová
Mgr. Lucie Burešová
advokátní koncipientka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miroslav Líška
Mgr. Miroslav Líška
advokátní koncipient
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Dagmar Růžičková
Bc. Dagmar Růžičková
ASISTENTKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Natálie Bartová
Natálie Bartová
ASISTENTKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žaneta Nováková
Žaneta Nováková
právní praktikantka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kristýna Jindřišková
Kristýna Jindřišková
právní praktikantka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Advokátní kancelář Kučera a Truschinger s.r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno Sídlíme v Paláci Padowetz
+420 733 533 660
+420 513 034 833
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 06719856 | Subjekt zapsán u KS v Brně, složka C 103907
Kde zaparkovat? S parkováním v centru Brna to není vždy jednoduché, nicméně hned naproti advokátní kanceláře jsou k dispozici dvě parkoviště, kde jistě bude místo pokaždé, když nás budete chtít navštívit.


Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Potřebujete právní radu či zastoupení?
Vyplňte své jméno!
Vyplňte své telefonní číslo!
Vyplňte svůj e-mail!
Popište s jakým právním problémem potřebujete poradit!
Nesprávný formát
Je nutné udělit Váš souhlas.
* Takto označená pole
jsou povinná.
Nahoru